កង់រ៉េសាប៉េ
លក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផល
ព​ត៌​មាន​បន្ថែមអំពីផលិតផល : - Reduce running Costs
- Safety with performance
- Environmental protection